Защита на вашите данни


„ЕСТЕЙТС БУТИК“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законодателството на България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 205096992, със седалище и адрес на управление в България,  гр. София, пощенски код 1142, бул. П. Евтимий No 16,  офис 2.

Как да се свържете с нас

Данни за контакт с „ЕСТЕЙТС БУТИК“ ЕООД

По отношение на въпроси, свързани със защитата на данните, за да упражните правата си, или за да подадете оплакване, моля, свържете се с лицето, отговарящо за защитата на личните данни, като изпратите имейл на имейл адреса, посочен по-долу. Освен това, можете да се свържете с нас и като ни изпратите физическо писмо на адреса.

Имейл: Info@estatesboutique.com

Как събираме лични данни? 

Ние събираме и обработваме вашите лични данни за следните цели:

  1. За да обработим вашите запитвания, ние събираме следните данни: имена, адреси, имейл и IP адреси.
  2. За да Ви осигурим услугите, които извършваме, ние събираме следните данни: име клиента, националност, пол, телефонен номер, имейл адрес, информация за специални грижи ако има такива (чувствителни лични данни), дата на раждане, подробности за предпочитания имот във връзка с конкретния казус.

3.За да комуникираме с вас по имейл или с телефонен разговор. За тази цел ние събираме следните данни: име и данни за контакт.

  1. За да ви изпращаме новинарски бюлетини и каталози. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, данни за историята на вашите търсения. цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията).   
  2. За да ви изпращаме напомняния за срещи, или важни събития.
  3. За да ви предоставим оферти, изготвени според вашите предпочитания.
  4. За да комуникираме с вас, когато правим проучвания за удовлетвореност на клиентите с цел подобряване на качеството и анализ на постигнатите резултати, разработване на услуги, за да подобрим работата с уебсайта, да представим услуги съгласно Вашите нужни, или да разберем колко успешен е сайта ни. За тази цел, ние събираме следните данни: име и данни за контакт, както и данни за предходните Ви търсения.

Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели. 

Каква е причината за обработка на тези данни 

Правните основания за дейностите по обработка на данните, които дейности са посочени в настоящата Декларация за поверителност, се съдържат в подраздел (а), параграф (1) на чл. 5 от Закон CXII от 2011 г. за правото на информационно самоопределение и свободата на информацията (наричан за краткост „Закона за свобода на информацията“, т.е., на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (б) от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета) („ОРЗД“), такива дейности по обработка, са необходими за изпълнението на договор, или с цел да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните за сключване на договор. Правните основания за дейности по обработване на данните, които дейности са посочени в тази Декларация за поверителност, се съдържат и в подраздел (а) параграф (1) от чл. 5 и подраздел (а) параграф (2) от чл. 5 от Закона за свобода на информацията, т.е. на база вашето съгласие и считано от 25 май, 2018 г., както и съгласно чл. 6 (1) (а) и чл. 9 (2) (а) от ОРЗД, такива дейности по обработка, ще бъдат основани на вашето съгласие. Някои правни основания са основани на законния интерес на агенцията, като в този случай ние ще вземем под внимание вашите интереси и основни права и свободи и ще преценим дали вашите права и свободи не вземат превес над подобни законни интереси, а в други случай дейностите по обработка са необходими за изпълнение на правно задължение.

Основанието, поради което ние събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено, чрез желанието да станете клиент на агенцията. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и Агенцията, чрез правене на запитване, или търсене на оферта, но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на агенцията ни, както е предвидено в Регламента. 

Последствия от отказа/неуспешното предоставяне на лични данни

Моля, имайте предвид, че ние имаме нужда от личните данни, изброени по-горе, за да изпълним нашите задължения и за да ви предоставим нашите услуги. Ако не ни предоставите необходимите лични данни, ние няма да можем да ви предоставим всички компоненти на услугите, които сте заявили.

Ако оттеглите съгласието си или не ни предоставите такова за използване на вашите е възможно ние да не можем да ви предоставим всички или част от услугите, които сте заявили. Моля, имайте предвид, че при такива обстоятелства агенцията не може да носи отговорност.

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг или статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му. 


Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба 

Лични данни, предоставени на други получатели 

За да сме в състояние да Ви предложим по-конкурентни услуги и продукти, за изпълняването на законовите задължения, които поема агенцията, или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.)